Nyhetsbrev 15

Nu i dagarna skickades det senaste nyhetsbrevet ut(Nr 15).
Längst ned i detta inlägg finns en länk där ni även kan ladda ned nyhetsbrevet som pdf.

Ifrån nyhetsbrevet är det två saker som vi vill lyfta fram lite extra och det är den kommande föreningsstämman samt de störningar som flera av medlemmarna som är anslutna till gruppavtalet upplever.

Föreningsstämman
Länghem landsbygd fiber ek. för. kallar medlemmar till föreningsstämma. 
Tisdagen 4 april kl 19.00 
Plats: Rådde Gård i Länghem 
Handlingar inför föreningsstämman kommer att publiceras på hemsidan allteftersom de är färdiga.
På stämman skall bland annat beslut om tidigare stadgeändringar fastställas.  
På stämman kommer föreningen bjuda på kaffe och smörgås

Störningar och problem med Boxer(Comhem)
Styrelsen och leverantören av gruppavtalet Boxer (numera Comhem eftersom Comhem köpt upp Boxer) är medvetna om de problem och störningar som flertalet medlemmar anslutna till gruppavtalet upplever. Tillsammans arbetar styrelsen och leverantören aktivt för att finna en lösning på problemen och störningarna. Självklart är de upplevda problemen inte acceptabla och styrelsen gör därför allt vi kan för att finna en bra lösning.

Vi kommer att återkomma med information så fort vi vet något mer.

Nyhetsbrevet i sin helhet som pdf
Nyhetsbrev-LLF-2017-15-170212

 

Delfaktura för medlemsinsats samt nyhetsbrev utskickat

Under föregående vecka skickades en ny delfaktura ut på medlemsinsatsen tillsammans med nyhetsbrev nummer 12. Delfakturan är på 3 000 kr. Totalt har nu 17 000 kr fakturerats och de flesta medlemmar har också betalat detta. Medlemsinsatserna används för att betala det arbete som entreprenörerna gör i samband med byggnationen av fibernätet. Prognosen på totalkostnaden pekar på att en anslutning kommer att kosta 18 900 kr (17 000 kr medlemsinsats, 100 kr medlemsavgift samt 1800 kr i anslutningsavgift). Om prognosen håller kommer den kvarstående anslutningsavgiften att faktureras under våren 2016 (mars/april) beroende på hur arbetet kan fortsätta under december, januari och februari. Hastigheten på arbetet kommer att vara beroende på vilken vinter vi får.

I utskicket har även föreningens senaste nyhetsbrev skickats med. Vill du läsa detta nyhetsbrev går det också bra att klicka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-12-151122

Lägesrapport och nyhetsbrev

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver.

Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i 443 stycken som anmält 463 anslutningar. Av dessa hör 188 stycken till tätorten i Länghem, 70 till Dannike och 180 på landsbygden i Länghems socken.

I stort sett är nätet färdiggrävt söder om riksväg 27 och det som återstår är en del sträckor in till några fastigheter, dvs. det som kallas kundfiber. En tredjedel av sträckan Ingsvallen – riksväg 27 på Ingestorpssidan är färdig och där återstår de sista fyra anslutningarna ut mot riksvägen. Dessa anslutningar kommer att färdigställas under kommande veckor med grävning utefter Ingestorpsvägen.

Det maskinlag som arbetet ifrån Forsa mot Länghem har färdigställt sträckan Forsa – Fägerhult och har kvar sträckan Fägerhult – Porten. Sträckan Porten – Torpa är också klar.

I Hofsnäs stugby är cirka en tredjedel av arbetet färdigt och beräknad återstående tid är två till tre veckor.

Kompletterad ansökan om bidrag och informationsmöte för tätorten

Sista september skickade föreningen in en kompletterande till den ansökan om bidrag som lämnades under hösten 2014. Länsstyrelsen ska under hösten behandla inkomna anslutningar så vi väntar med spänning på besked.

Torsdag den åttonde oktober genomfördes ett välbesökt informationsmöte inför byggnationsstarten i tätorten. Samlingslokalen och cafédelen på Rådde så fullsatt att några fick stå/sitta i entrélokalen. Föreningens styrelse tillsammans med Torbjörn från entreprenör SLL berättade om planerna för arbetet i tätorten. Ett förslag på dragningen av nätet är under framtagning och föreningen tar tacksamt emot synpunkter på förslaget för att hitta bästa möjliga lösningar. Målet är att förlägga så mycket som möjligt av nätet i grönytor för att minimera kostnaderna eftersom förläggning i asfalt är ett mycket dyrare alternativ. Om det blir aktuellt att göra en förläggning på någons tomtmark kommer ett markavtal att skrivas med berörd fastighetsägare. För föreningen är det viktigt att alla sådana förläggningar genomförs med fastighetsägarens samtycke.

Kommande arbete på landsbygden, i Dannike och planering för tätorten

Kommande veckor fortsätter arbetet framförallt i Ingestorp (nya maskiner), Hofsnäs stugby och på sträckan Fägerhult – Länghem samtidigt som arbetet i Dannike påbörjas av de större maskiner som tidigare arbetet i Ingestorp. I och med att arbetet startar i Dannike kommer fakturor och anslutningsavtal att skickas ut till medlemmarna där.

För sträckan tätorten – Tingarör – Bragnums byagård genomförs ett arbete med att beräkna om det är mest ekonomiskt fördelaktigt att gräva ner en egen kanalisation för den stamfiber som ska gå där eller köpa kommunens befintliga kanalisation. Fortsatt planering för arbetet i tätorten genomförs parallellt och en preliminär start för arbetet där är 19/20 oktober i områden runt Ingsvallen.

Föreningen har också fått sina första förfrågningar om att att ansluta fastigheter i områden där arbetet redan är färdigt. I dessa fall kommer en offert tas fram på den extrakostnad som blir för entreprenören att flytta tillbaka de maskiner som behövs till den aktuella platsen.

Nyhetsbrev utdelat

Under föregående vecka delades också det senaste nyhetsbrevet ut i samtliga postlådor. Har du inte fått något nyhetsbrev får du gärna kontakta oss eller ladda ner det genom att trycka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-10-150928

Nyhetsbrev nummer 9 utdelat

Under föregående vecka har föreningens nionde nyhetsbrev delats ut inom verksamhetsområdet. Nyhetsbrevet innehåller en lägesrapport om entreprenadarbetet och föreningens verksamhet i övrigt. Nyhetsbrevet innehåller också en uppmaning om att betala in båda de fakturor som kommer att skickas ut under augusti så fort som möjligt samt instruktioner för det arbete som fastighetsägaren själv ska göra utanför, på och i sin fastighet. Övriga punkter i nyhetsbrevet:

  • Tidgarelagd inbetalning av insatser
  • Information gällande grävning på egen tomt
  • Vad som händer i Dannike
  • Har du inte anmält dig för anslutning?
  • Instruktioner för arbete i och kring fastigheten som ska utföras av fastighetsägaren
  • Vanliga frågor inför tecknande av anslutningsavtal

Läs mer genom att ladda ner nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev-LLF-2015-9-150724