Angående återställning efter grävarbete

Föreningen har fått flera frågor gällande återställning i det område där det nu grävs (öster om järnvägen i Länghems tätort). Generellt gäller att bågon slutlig återställning är inte gjord i området. Entreprenören gräver nämligen först klart alla sträckor och grovåterställer, därefter kommer en mindre maskin med spadgubbe och gör en bättre återställning. Den andra delen av återställningen är ännu inte genomförd och kommer att genomföras.

Lägesrapport 2016-03-18

Det återstår lite grävarbete i Dannike där även arbete med att blåsa fiber pågår. Vecka 10 är sista veckan som SLL gräver i Dannike. Därefter flyttas maskinerna till ett annat arbete under tre veckor innan de slutför de sista delarna som ska göras.

Vecka 13 är det planerat att tryckning under riksväg 27 ska genomförs. Fortsatt fiberblåsning i Länghems tätort är planerat till vecka 14 och 15. Grävarbetet i Länghems tätort startar igen när vädret tillåter, uppskattningsvis om ca två veckor. Område 3 och 4, d.v.s. på Rådde-sidan om järnvägen, är kvar att gräva.

Föreningen har mottagit synpunkter på återställningen efter vissa grävarbeten. Synpunkterna förmedlas kontinuerligt till entreprenören som kommer att åtgärda dessa så fort vädret tillåter.

Föreningen har fått ett preliminärt datum den 29 april när Länsstyrelsen ska besluta om föreningens ansökan.

Lägesrapport och nyhetsbrev

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver.

Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i 443 stycken som anmält 463 anslutningar. Av dessa hör 188 stycken till tätorten i Länghem, 70 till Dannike och 180 på landsbygden i Länghems socken.

I stort sett är nätet färdiggrävt söder om riksväg 27 och det som återstår är en del sträckor in till några fastigheter, dvs. det som kallas kundfiber. En tredjedel av sträckan Ingsvallen – riksväg 27 på Ingestorpssidan är färdig och där återstår de sista fyra anslutningarna ut mot riksvägen. Dessa anslutningar kommer att färdigställas under kommande veckor med grävning utefter Ingestorpsvägen.

Det maskinlag som arbetet ifrån Forsa mot Länghem har färdigställt sträckan Forsa – Fägerhult och har kvar sträckan Fägerhult – Porten. Sträckan Porten – Torpa är också klar.

I Hofsnäs stugby är cirka en tredjedel av arbetet färdigt och beräknad återstående tid är två till tre veckor.

Kompletterad ansökan om bidrag och informationsmöte för tätorten

Sista september skickade föreningen in en kompletterande till den ansökan om bidrag som lämnades under hösten 2014. Länsstyrelsen ska under hösten behandla inkomna anslutningar så vi väntar med spänning på besked.

Torsdag den åttonde oktober genomfördes ett välbesökt informationsmöte inför byggnationsstarten i tätorten. Samlingslokalen och cafédelen på Rådde så fullsatt att några fick stå/sitta i entrélokalen. Föreningens styrelse tillsammans med Torbjörn från entreprenör SLL berättade om planerna för arbetet i tätorten. Ett förslag på dragningen av nätet är under framtagning och föreningen tar tacksamt emot synpunkter på förslaget för att hitta bästa möjliga lösningar. Målet är att förlägga så mycket som möjligt av nätet i grönytor för att minimera kostnaderna eftersom förläggning i asfalt är ett mycket dyrare alternativ. Om det blir aktuellt att göra en förläggning på någons tomtmark kommer ett markavtal att skrivas med berörd fastighetsägare. För föreningen är det viktigt att alla sådana förläggningar genomförs med fastighetsägarens samtycke.

Kommande arbete på landsbygden, i Dannike och planering för tätorten

Kommande veckor fortsätter arbetet framförallt i Ingestorp (nya maskiner), Hofsnäs stugby och på sträckan Fägerhult – Länghem samtidigt som arbetet i Dannike påbörjas av de större maskiner som tidigare arbetet i Ingestorp. I och med att arbetet startar i Dannike kommer fakturor och anslutningsavtal att skickas ut till medlemmarna där.

För sträckan tätorten – Tingarör – Bragnums byagård genomförs ett arbete med att beräkna om det är mest ekonomiskt fördelaktigt att gräva ner en egen kanalisation för den stamfiber som ska gå där eller köpa kommunens befintliga kanalisation. Fortsatt planering för arbetet i tätorten genomförs parallellt och en preliminär start för arbetet där är 19/20 oktober i områden runt Ingsvallen.

Föreningen har också fått sina första förfrågningar om att att ansluta fastigheter i områden där arbetet redan är färdigt. I dessa fall kommer en offert tas fram på den extrakostnad som blir för entreprenören att flytta tillbaka de maskiner som behövs till den aktuella platsen.

Nyhetsbrev utdelat

Under föregående vecka delades också det senaste nyhetsbrevet ut i samtliga postlådor. Har du inte fått något nyhetsbrev får du gärna kontakta oss eller ladda ner det genom att trycka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-10-150928

Bragnum & Givarp i stort sett klart – Broaslätt, Grälåsa och ner mot Simmesjö väntar

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum. Foto: Johan Lindqvist.

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum. Foto: Johan Lindqvist.

Nedläggningen av kanalisationen i etapp 1 (Bragnum – Givarp) var igår tisdag 9 juni i stort sett avklarad. Det som återstår är sista biten utmed Trafikverkets väg samt sammankoppling mot det skåp som kallas 177 och det befintliga fibernätet i Bragnum.

Grävarbetet fortsätter nu inom området Broaslätt, Grälåsa och ner mot Simmesjö eftersom maskiner och utrustning redan är på plats. Detta innebär att 1 juli är stoppdatum för detta område för medlemsansökan utan förhöjd avgift. Den som anmäler sig efter 1 juli och har en fastighet inom detta område får betala en extra avgift om 5 000 kr.

Den preliminära planen är att därefter fortsätta med arbetet i området runt Fägerhult eftersom området har en hög anslutningsgrad. Ett definitivt beslut fattas inom kort och då beslutas även om stoppdatum för detta område.

Kommer arbetet att löpa på lika bra som det gjort under etapp 1 är det troligt att hela landsbygden kommer att vara färdiggrävd innan årsskiftet 2015/2016. Detta innebär i sin tur att hela projektplanen förändras i och med att arbetet går fortare än beräknat. Ett snabbare genomförande innebär också att inbetalningarna av återstående insatser kan komma att behöva revideras. När en fastställd reviderad tidsplan är framtagen kommer ny information om planerade faktureringar att skickas ut.