Tjänster från entreprenören – grävning och montage på egen fastighet

Föreningens entreprenör SLL erbjuder fastighetsägare tjänster i anslutning till den egna fastigheten. Observera att det INTE går att anlita SLL längre för ingrävning på egen tomt. Erbjudandet finns också beskrivet i ett separat dokument som kan laddas ner och skrivas ut genom att trycka på följande länk: Erbjudande-SSL-13377-Langhem-fiberarbete-pa-egen-fastighet-ver20150525.

Erbjudandet – fiberarbete på egen fastighet

SLL erbjuder att utföra följande arbete (ej ROT-avdrag): Priser inkl moms.

Ej möjligt längre: Förläggning av fiberkanalisation på tomtmark (max 25 m) 1 895 kr/st

 • Utförs med en liten multimaskin för minimal åverkan på markytan
 • Avser förläggning i grönyta
 • Tilläggskostnad 99 kr/m vid sträcka överskridade 25 m (regleras i efterhand)

Ej möjligt längre: Utsättning med kabelsökare inför förläggning 295 kr/st

 • Fastpris avser utförande i samband med förläggningen

Håltagning i fasad och montage av kundfiberbox inomhus 995 kr/st

 • Tidsbokas på internet och förutsätter att fastighetsägaren är hemma vid utförandet
 • Plats för håltagning skall vara utmärkt på fasad
 • Fiberboxen monteras i direkt anslutning (max 3 m) till hålet på innervägg
 • Installationsarbete utöver ovan utförs som ett separat uppdrag och debiteras med 540 kr/tim inkl moms (material tillkommer). Önskemål om separat installationsarbete anges i samband med tidsbokningen (se nedan).

Så här enkelt beställer du:

 1. Gå till http://www.sllab.se/bestallning och klicka på ”Fiberarbete på egen fastighet”
 2. Fyll i formuläret enligt instruktioner och klicka på ”Skicka in” beställning. Det erbjudande- och projektnummer du ska ange är: 13377.
 3. Betala in totalbeloppet för valda tjänster till bankgiro 5739-9974, märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning.
 4. När betalning kommit oss tillhanda skickar vi en bekräftelse med en Bokningskod samt information om tidsbokning.
 5. Boka tid på www.sllab.se/tidsbokning (ange Bokningskod som är angiven i din e-postbekräftelse).

Ni är hjärligt välkomna med frågor under fiberbyggnationen och SLL kontaktar du via http//www.sllab.se/kundarende.

Nedan återfinns några förtydliganden till erbjudandet som ytterligare förklarar genomförandet av tjänsterna.

I det fall husägaren begärt hjälp med grävning enligt SLL:s erbjudande

I ett första skede käppar föreningen preliminär avlämningspunkt vid tomtgräns (där fiberslangen läggs i slinga). I samråd med fastighetsägaren sätts en käpp vid husfasaden där utomhusboxen ska monteras, samt lämplig sträckning bestäms inom tomten (med hänsyn till ev. hinder, OBS! elkablar, vattenledningar, o.d. Hinder ska markeras. Är husägaren inte hemma sätts käpparna preliminärt av föreningen och ägaren själv kan  flytta käpparna till önskat läge vid senare läge och tydligt markerar eventuell annan sträckning. Ansvaret för att alla hinder tydligt har markerats ligger på husägaren. Ingen tidsbokning sker för grävarbetet!

När SLL kommer för att gräva (husägaren behöver inte vara hemma) utgår SLL från att man gräver i en rak linje mellan käpparna vid tomtgräns och fasad om ingen annan sträckning är markerad. Det är alltså oerhört viktigt att husägaren tydligt har markerat om annan sträckning för grävningen ska ske.

I det fall husägaren begärt hjälp med håltagning i fasad och montage av kundfiberbox inomhus

Det är här tidsbokningen kommer in som beskrivs i erbjudandet mer detaljerat. Den har inte kommit igång ännu. SLL kommer att höra av sig med tidsbokning först när man kommit längre fram i projektet. Mycket skall dessförinnan på plats, fiber ha blåsts och anläggningen körts igång. Det är alltså i ett sista skede (ur medlemmens synpunkt) som inomhusmontaget sker d.v.s. konverteraren monteras och provas så allt fungerar som det ska.