Lägesrapport och nyhetsbrev

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver.

Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i 443 stycken som anmält 463 anslutningar. Av dessa hör 188 stycken till tätorten i Länghem, 70 till Dannike och 180 på landsbygden i Länghems socken.

I stort sett är nätet färdiggrävt söder om riksväg 27 och det som återstår är en del sträckor in till några fastigheter, dvs. det som kallas kundfiber. En tredjedel av sträckan Ingsvallen – riksväg 27 på Ingestorpssidan är färdig och där återstår de sista fyra anslutningarna ut mot riksvägen. Dessa anslutningar kommer att färdigställas under kommande veckor med grävning utefter Ingestorpsvägen.

Det maskinlag som arbetet ifrån Forsa mot Länghem har färdigställt sträckan Forsa – Fägerhult och har kvar sträckan Fägerhult – Porten. Sträckan Porten – Torpa är också klar.

I Hofsnäs stugby är cirka en tredjedel av arbetet färdigt och beräknad återstående tid är två till tre veckor.

Kompletterad ansökan om bidrag och informationsmöte för tätorten

Sista september skickade föreningen in en kompletterande till den ansökan om bidrag som lämnades under hösten 2014. Länsstyrelsen ska under hösten behandla inkomna anslutningar så vi väntar med spänning på besked.

Torsdag den åttonde oktober genomfördes ett välbesökt informationsmöte inför byggnationsstarten i tätorten. Samlingslokalen och cafédelen på Rådde så fullsatt att några fick stå/sitta i entrélokalen. Föreningens styrelse tillsammans med Torbjörn från entreprenör SLL berättade om planerna för arbetet i tätorten. Ett förslag på dragningen av nätet är under framtagning och föreningen tar tacksamt emot synpunkter på förslaget för att hitta bästa möjliga lösningar. Målet är att förlägga så mycket som möjligt av nätet i grönytor för att minimera kostnaderna eftersom förläggning i asfalt är ett mycket dyrare alternativ. Om det blir aktuellt att göra en förläggning på någons tomtmark kommer ett markavtal att skrivas med berörd fastighetsägare. För föreningen är det viktigt att alla sådana förläggningar genomförs med fastighetsägarens samtycke.

Kommande arbete på landsbygden, i Dannike och planering för tätorten

Kommande veckor fortsätter arbetet framförallt i Ingestorp (nya maskiner), Hofsnäs stugby och på sträckan Fägerhult – Länghem samtidigt som arbetet i Dannike påbörjas av de större maskiner som tidigare arbetet i Ingestorp. I och med att arbetet startar i Dannike kommer fakturor och anslutningsavtal att skickas ut till medlemmarna där.

För sträckan tätorten – Tingarör – Bragnums byagård genomförs ett arbete med att beräkna om det är mest ekonomiskt fördelaktigt att gräva ner en egen kanalisation för den stamfiber som ska gå där eller köpa kommunens befintliga kanalisation. Fortsatt planering för arbetet i tätorten genomförs parallellt och en preliminär start för arbetet där är 19/20 oktober i områden runt Ingsvallen.

Föreningen har också fått sina första förfrågningar om att att ansluta fastigheter i områden där arbetet redan är färdigt. I dessa fall kommer en offert tas fram på den extrakostnad som blir för entreprenören att flytta tillbaka de maskiner som behövs till den aktuella platsen.

Nyhetsbrev utdelat

Under föregående vecka delades också det senaste nyhetsbrevet ut i samtliga postlådor. Har du inte fått något nyhetsbrev får du gärna kontakta oss eller ladda ner det genom att trycka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-10-150928

2 thoughts on “Lägesrapport och nyhetsbrev

 1. Hej
  Jag är intresserad få ett besked när det kommer igång. Grävt o klart sen 3 månader men sen har det stannat av. Kan inte tänka mig att det är samma killar som gräver o kopplar, så var är problemet?

  mvh/
  Lothar

  Jag är ju lite gammal, så jag vill gärna att det kommer igång innan jag dör.

  • Hej!

   Driftsättningen av fibernätet hänger på när vår kommunikationsoperatör kan placera ut samt koppla in den utrustning som behövs. I detta ingår bl.a. de noder (centraler) där alla kunders anslutningar kopplas ihop. Detta arbete pågår delvis parallellt med grävarbetet och exempelvis förbereds installation av den nod i Bragnums byagård som ska försörja anslutningarna på södra sidan av väg 27. Det som också måste till är den stamfiber som kommer att mata noderna och således även respektive anslutning. Det är flera olika delar som måste vara klara samtidigt och som hänger ihop för att nätet ska kunna driftsättas och även om större delen av nätet söder om väg 27 är färdiggrävt saknas i detta fall anslutningen från Länghems tätort och ut till Bragnums byagård. Tyvärr så får du således vänta ett tag till och prognosen just nu är driftsättning under våren 2016 (april).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *