Lägesrapport och nyhetsbrev

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver.

Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i 443 stycken som anmält 463 anslutningar. Av dessa hör 188 stycken till tätorten i Länghem, 70 till Dannike och 180 på landsbygden i Länghems socken.

I stort sett är nätet färdiggrävt söder om riksväg 27 och det som återstår är en del sträckor in till några fastigheter, dvs. det som kallas kundfiber. En tredjedel av sträckan Ingsvallen – riksväg 27 på Ingestorpssidan är färdig och där återstår de sista fyra anslutningarna ut mot riksvägen. Dessa anslutningar kommer att färdigställas under kommande veckor med grävning utefter Ingestorpsvägen.

Det maskinlag som arbetet ifrån Forsa mot Länghem har färdigställt sträckan Forsa – Fägerhult och har kvar sträckan Fägerhult – Porten. Sträckan Porten – Torpa är också klar.

I Hofsnäs stugby är cirka en tredjedel av arbetet färdigt och beräknad återstående tid är två till tre veckor.

Kompletterad ansökan om bidrag och informationsmöte för tätorten

Sista september skickade föreningen in en kompletterande till den ansökan om bidrag som lämnades under hösten 2014. Länsstyrelsen ska under hösten behandla inkomna anslutningar så vi väntar med spänning på besked.

Torsdag den åttonde oktober genomfördes ett välbesökt informationsmöte inför byggnationsstarten i tätorten. Samlingslokalen och cafédelen på Rådde så fullsatt att några fick stå/sitta i entrélokalen. Föreningens styrelse tillsammans med Torbjörn från entreprenör SLL berättade om planerna för arbetet i tätorten. Ett förslag på dragningen av nätet är under framtagning och föreningen tar tacksamt emot synpunkter på förslaget för att hitta bästa möjliga lösningar. Målet är att förlägga så mycket som möjligt av nätet i grönytor för att minimera kostnaderna eftersom förläggning i asfalt är ett mycket dyrare alternativ. Om det blir aktuellt att göra en förläggning på någons tomtmark kommer ett markavtal att skrivas med berörd fastighetsägare. För föreningen är det viktigt att alla sådana förläggningar genomförs med fastighetsägarens samtycke.

Kommande arbete på landsbygden, i Dannike och planering för tätorten

Kommande veckor fortsätter arbetet framförallt i Ingestorp (nya maskiner), Hofsnäs stugby och på sträckan Fägerhult – Länghem samtidigt som arbetet i Dannike påbörjas av de större maskiner som tidigare arbetet i Ingestorp. I och med att arbetet startar i Dannike kommer fakturor och anslutningsavtal att skickas ut till medlemmarna där.

För sträckan tätorten – Tingarör – Bragnums byagård genomförs ett arbete med att beräkna om det är mest ekonomiskt fördelaktigt att gräva ner en egen kanalisation för den stamfiber som ska gå där eller köpa kommunens befintliga kanalisation. Fortsatt planering för arbetet i tätorten genomförs parallellt och en preliminär start för arbetet där är 19/20 oktober i områden runt Ingsvallen.

Föreningen har också fått sina första förfrågningar om att att ansluta fastigheter i områden där arbetet redan är färdigt. I dessa fall kommer en offert tas fram på den extrakostnad som blir för entreprenören att flytta tillbaka de maskiner som behövs till den aktuella platsen.

Nyhetsbrev utdelat

Under föregående vecka delades också det senaste nyhetsbrevet ut i samtliga postlådor. Har du inte fått något nyhetsbrev får du gärna kontakta oss eller ladda ner det genom att trycka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-10-150928

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *