Rapport från föreningens årsstämma 2014

Av | 12 maj, 2014

Foto-arsstamma-2014-LLF-Gosta-SingstrandDen åttonde april 2014 genomfördes den första årsstämman för Länghem landsbygd ekonomisk förening. Årsstämman genomfördes på Rådde gård i Länghem under ledning av stämmoordförande Helena Ödvall Enoksson.

31 av föreningens medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog vid flera viktiga beslut för både det genomförda och det framtida arbetet. En av de viktigaste punkterna på dagordningen var stämmans beslut att fortsätta arbeta för en byggnation av ett fibernät i föreningens verksamhetsområde och att ett beslut om start av byggnationen ska fattas vid kommande extra föreningsstämma. Tryck på länken för att läsa hela rapporten:

LIT, medlemsantal och ekonomiska kalkyler

Styrelsen redogjorde också för sitt ställningstagande att i dagsläget inte engagera sig i Landsbygdsnät i Tranemo som en paraplyorganisation för fibernät i Tranemo. Styrelsens beslut grundar sig på tre huvudargument:

 • Föreningen vill erbjuda ett öppet fibernät där medlemmen själv kan välja vilka tjänster (data, telefoni och TV) som denne ska nyttja.
 • Föreningen vill äga sitt eget nät och inte överlåta det till någon kommersiell aktör (t.ex. Telia).
 • Föreningen vill gärna se samarbete med andra föreningar gällande drift när fibernätet är klart.

Två andra frågor som stämman också fick svar på var det aktuella medlemsantalet och hur de ekonomiska kalkylerna för tätort och landsbygd hänger ihop. När det gäller medlemsantalet hade föreningen vid tidpunkten för stämman 128 medlemmar som tillsammans anmält cirka 142 fastighetsanslutningar. Potentialen för medlemmar i verksamhetsområdet är 650 stycken och ett bra resultat vore om 500-550 av dessa blir medlemmar i föreningen och tecknar avtal om anslutning.

Att de ekonomiska kalkylerna för tätort och landsbygd hålls isär beror på att landsbygdsdelen kan erhålla stöd för delar av arbetet, medan tätorten inte kan erhålla stöd. Detta kompenseras av att det är mycket kortare sträckor mellan fastigheterna i tätorten. För redovisningens skull måste därför de ekonomiska kalkylerna hållas isär. Tidsplan, övrigt arbete och drift samordnas däremot i så stor utsträckning som möjligt.

Det ekonomiska resultatet

Stämman fick en redovisning av 2013 års resultat där vinsten om 15 771 kr överföres i ny räkning samtidigt som resultat- och balansräkningen fastställdes. Styrelsen och dess ledamöter gavs också ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ta gärna del av den ekonomiska presentationen som användes vid stämman genom att trycka på följande länk: Presentation-ekonomi-2013-LLF-140407

Efter att stämmoförhandlingarna avslutats erbjöds korv med bröd samt kaffe. Därefter genomförde styrelsen genom främst Johan Lindqvist en presentation av nuläget i arbetet. Presentationen hittar du genom att trycka på följande länk: Presentation-Langhem-Landsbygd-fiber-arsstamma-2014

Sammanfattning av stämmobesluten

För det kommande året fastställdes medlemsavgiften till 100 kr per medlem och stämman beslutade också att styrelsen ledamöter under 2014 får ett arvode om 5 000 kr att dela på.

Till styrelseledamöter med mandat på två år valde stämman:

 • Lars-Erik Enoksson tillika ordförande under 2014
 • Johan Lindqvist
 • Lars Hedegård
 • Ulf Andersson
 • Bosse Carlsson

Till styrelseledamöter med mandat på ett år valde stämman:

 •  Lars-Ingemar Martinsson
 • Göran Schelin
 • Gösta Singstrand
 • Per Johansson

Till revisor och revisorssuppleant under 2014 valde stämman Lars-Olof Pettersson respektive Sven-Erik Palmlycke.

Till valberedning under 2014 valde stämman Torbjörn Engström och Ulf Nyberg.

Styrelsens förslag till stadgeändringar återremitterades efter en bra diskussion huruvida en medlem som avgår ur föreningen ska kunna få tillbaka sin inbetalda insats eller ej och vad det högsta insatsbeloppet ska vara. Styrelsen arbetar vidare med förslaget till nya stadgar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *