Träff med representant för Lantmäteriet

En karta behövs över alla kablar!Länghem Landsbygd Fiber ek. förening anordnade en träff i Bragnum med Lantmäteriets Lisa Gassner den 28 februari 2013. Tanken med träffen var att få mer information om hur föreningen bäst och enklast säkerställer fiber i mark administrativt. Vid träffen diskuterades t.ex. ledningsrätt, markavtal, inskrivning, mm.  Förutom representanter från Länghem deltog även representanter från styrelserna för Månstad fiber och Holsljunga fiber, totalt elva personer. Träffen var givande och många frågetecken rätades ut. Framför allt låg informationen rätt i tiden, dvs innan föreningarna i detalj ska besluta i sådana här frågor.

Servitut och ledningsrätt

Två av frågorna som rätades ur var vad ett servitut och en ledningsrätt är. Ett servitut skrivs mellan två fastigheter. Eftersom en Länghem Landsbygd Fiber som ekonomisk förening inte har någon förmånsfastighet kan föreningen inte bilda servitut för sina ledningar, istället blir det frågan om en nyttjanderätt mellan den ekonomiska föreningen som juridisk person och fastigheten om vi väljer att nöja oss med ett avtal.

En ledningsrätt har i stort samma funktion som ett servitut, men kan även bildas till förmån för en juridisk person (gäller även en förmånsfastighet, men förmånsfastighet är inte heller aktuellt i vårt fall).

Passage av vattendrag och fornlämningar

En tredje fråga behandlade passage av vattendrag och fornlämningar. När Lantmäteriet ska bilda en rättighet att anlägga och underhålla bredband på annans mark kontrollerar de att föreningen har inhämtat erforderliga dispenser och tillstånd. T.ex. att strandskyddsfrågasn är hanterad om ledningsdragningen korsar vattendrag, antingen genom att kommun/länsstyrelse sagt att ingen dispens behövs, eller genom att dispens beviljats.

För att korsa ett vattenskyddat område eller en fornlämning krävs således tillstånd från Länsstyrelsen. Något som däremot inte är tvunget men bra, är att föreningen på förhand kan skicka in en kopia på den planerade ledningsdragning för samråd till länsstyrelsen. På så sätt får föreningen reda på i  vilka fall som tillstånd behöver sökas. Länsstyrelsen vill att föreningen listar de ”hinder” som föreningen själv upptäckt tillsammans med kopian på ledningsdragningen. Vana ledningsdragare (t.ex. elbolag) undersöker själva ev. behov av tillstånd och söker enbart för dessa samt genomför samråd där de är osäker, men för en fiberförening som inte har vana av ledningsdragning finns således möjlighet att söka samråd på hela dragningen. För att föreningen ska kunna få fullt bredbandsstödet måste alla grundförutsättningar som Lantmäteriet tillämpar d.v.s. att alla tillstånd som krävs för bredbandsbyggnationen måste finnas, för att fullt stöd ska kunna betalas ut.

Mer information om detta och vad som gäller vid ledningsdragning för fibernätverk finns på Länsstyrelsens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *