Statusrapport i början på april

Arbetet i den sista delen av tätorten har nu kommit igång på allvar. Eftersom Vattenfall gör om en del av sitt nät i området samförlägger föreningen där det är möjligt. De sträckor som framförallt berörs är från Rådde / Månstagärdet förbi kyrkan och till telestationen. Samförläggningen innebär dels lägre kostnader för schaktarbetet, dels att vissa sträckningar har fått göras om. Entreprenören beräknar att arbetet är helt klart inom tätorten inom två veckor om allt går som det ska.

I Dannike återstår en del mindre arbeten såsom kvarstående fastigheter och vägtryckningar. I området finns även en servicemaskin som genomfört återställningsarbete. Kvarstående arbete finns även vid Hofsnäs och Torpa.

Fiberblåsning och svetsning av fiber genomförs efterhand i de områden där schaktningen är genomförd.

Antalet medlemmar i föreningen är 510 stycken vilket ger en ungefärlig anslutningsgrad på 67 % i tätorten, 74 % i tätorten inklusive stugor och 80 % exklusive stugor.

Utdelning av inomhusboxar kommer att fortsätta framöver i de områden där utdelningen ännu inte genomförts. Något datum är dock inte bestämt för detta. Styrelsen återkommer med mer information längre fram.

Entreprenören har meddelat att de kommer att genomföra återställning av genomfört arbete framöver.

Den 25/4-2016 är föreningen värd för ett samverkansmöte för fiberföreningar inom Borås stad. Dessa samverkansmöten genomförs kontinuerligt och är till för att byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

 

Statusrapport samt beslut om utökning i Norra Lergered

Föreningens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2015 att utöka verksamhetsområdet så att även Norra Lergered i Dannike omfattas under förutsättning att de som gjort intresseanmälningar också skriver anslutningsavtal och betalar första delen på medlemsinsatsen. Av cirka 25 fastighet i Norra Lergered har 19 stycken hittis gjort en intresseanmälan. Ett informationsbrev med tillhörande underlag för anslutningsavtal och fakturor är utskickade under veckan till de i Norra Lergered som gjort en intresseanmälan.

Läget i byggnationen

Byggnationen av fibernätet har fortsatt under början av december, men takten på arbetet har dragits ned i och med att några maskingrupper flyttats till andra arbeten, t.ex. i Nittorp och Landsbygdsnät i Tranemo (Lit). SSL har flyttat sina stora maskiner eftersom de färdigställt de arbeten i Dannike som kan göras med så stora maskiner. Ungefär halva grävsträckan har färdigställts i Dannikeområdet och resterande ska göras med mindre maskiner. Ernstsson å sin sida har minskat sina resurser till halv styrka.

I tätorten fortsätter arbetet med framförallt arbete på tomter  med den lilla maskinen som kallas ”Ditch Witch”. Område T1 och T2 söder om järnvägen är i stort sett klara när det gäller stamstråken. För område T3 och T4 (norr om järnvägen) har förberedelser påbörjats för det kommande arbetet. Vilket området av T3 och T4 som påbörjas först är ännu inte bestämt och det beror till stor del på i vilket område som anslutningsgraden är högst.

På landsbygden inom Länghems socken färdigställs de kvarvarande sträckorna, bl.a. kanalisation ut till de medlemmar som bor ut mot Tingsrör. Det som återstår för att kunna binda ihop nätet norr och söder om riksväg 27 är en undergång under järnvägen vid Hästhagen. En ansökan är inlämnad under hösten till Trafikverket som handlägger ärendet. Arbetet med att blåsa fiber pågår också och just nu är det utefter sträckan Fägerhult – Länghem som stamfiber blåses. De färdigställda sträckorna förses med fiber löpande allteftersom.

Bidragsregler beslutade av Jordbruksverket

Jordbruksverket har äntligen beslutat om regler för stöd till bredbandsutbyggnad och de nya reglerna börjar gälla från och med 14 december 2015. Beslutet innebär att Länsstyrelsen i Västra götaland förhoppningsvis kan fatta beslut om föreningens bidragsansökan under februari månad (2016).

 

 

Statusuppdatering: tätorten påbörjad och 500 anslutningar!

Arbete-tatorten-langhem-llf-2-151112Under vecka 46 har grävning äntligen påbörjats bakom Ekvägen i Länghems tätort. Starten i tätorten har blivit fördröjt, men är nu i full gång.  Området runt Ekvägen är inte klart än, utan det finns några mindre sträckor kvar att göra. Dessa kvarvarande sträckor kommer att utföras med en mindre maskin. Från vecka 47 kommer grävning att fortsätta i området runt Ingsvallen. Gatorna Kastenjevägen, Cypressvägen, Oxelvägen, Häggvägen samt Hasselvägen kommer att påbörjas under innevarande vecka och pågå framåt.
Har du fått din slang vid tomtgräns bör du omgående påbörja arbetet att gräva ner slangen om du inte har beställt grävning av entreprenören. Fiberblåsning pågår för fullt i området och kundslangen måste vara framgrävd till huset innan fiber kan blåsas till utomhusboxen.
Antalet medlemmar som önskar en fiberanslutning växer stadig och under vecka 46 nåddes 500 anslutningar. Detta är mycket glädjande.
Fiberblåsningen har slutförts söder om riksväg 27, men sträckan vid Sämsjön och upp mot Källekärr är kvar att blåsa. Fibersvetsning pågår i detta område och först svetsas det ute i skåpen.
Arbete-tatorten-langhem-llf-151112Under vecka 47 kommer fiberblåsning att påbörjas i den norra delen av Forsa och sedan fortsätta söderut mot samhället. På denna sträckan blåses stamfiber i Fägerhult, Porten, Torsö, Ömmesala, Enet samt sommarstugeområdet kring Hofsnäs.
I landsbygden är det så gott som färdiggrävt, det som framförallt återstår är ett antal tryckningar under vägar.
I Dannike pågår grävning för fullt. Sträckan Forsa, Borggården och mot Hultet färdigställs och grävningen kommer därefter att påbörjas kring Jättebo och mot Berg.

Statusuppdatering för byggnationen

Arbetet med att förlägga det kommande fibernätet går framåt och under vecka 36 och 37 färdigställs arbetet i Varred med omnejd. Under vecka 37 flyttas maskinerna därefter till utkanten av Länghem, i närheten av gamla stationen och börjar gräva mot Nygården, Enet och Ömmesala. Parallell färdigställs sträckan till Bragnum byagård och de sträckor som behöver kompletteras i området söder om väg 27. Målet är att området söder om väg 27 färdigställs i sin helhet under vecka 37.

Arbetet i Forsa och Fägerhult är framflyttad till preliminärt vecka 38 eftersom föreningen ännu inte fått erforderligt tillstånd för arbetet utefter vägen från Trafikverket. Förhoppningen är att tillståndet kommer inom kort.

Monteringen av utomhusboxarna i Bragnum, Givarp och Broaslätt är tillfälligt stoppat i avvaktan på att kompletterande information till fastighetsägare ska förmedlas från fiberföreningen. För dig som bor i Bragnum, Givar och Broaslätt och ska få din utomhusbox monterade gäller att håltagningen genom väggen skall vara utförd innan boxen monteras. Ni som inte har gjort hålet genom väggen och har fått slangen framgrävd kan omedelbart göra håltagningen om detta inte är gjort. Hålet ska placeras så att det hamnar under, till höger om den kommande boxen. Instruktioner för ditt eget arbete hittar du i föreningens informationsbroschyr. Tryck här för att ladda ner borschyren: Informationsbroschyr-LLF-anslutningen-150907. Kontakta gärna din områdesansvarig för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till områdesansvariga genom att trycka här.